site stats

3. אכפתיות

המטרה שלנו היא לאמץ גישה תהליכנית, ולסייע לכל מי שסביבנו לאמץ גישה כזאת. כך נוכל לגבש עמדות באופן מיטבי, ולמצוא את הדרכים להפוך את החברה לטובה יותר עבור כולם, מכל קבוצות האוכלוסייה. מה מפריע לנו לגבש עמדות באופן כזה? שלושה גורמים עיקריים.

הגורם הראשון הוא מחסור במידע: בגלל הנתק בחברה, יש הרבה דברים שלא ידועים או לא מובנים לנו בנוגע לצרכים, לאתגרים ולמצב של קבוצות אחרות בחברה. הגורם השני הוא קושי לחשוב בפתיחות: החברה העמדתנית מפעילה עלינו לחץ רב לא לשקול ברצינות שיקולים שעשויים להוביל לשינוי בדעותינו. אך יש גורם שלישי, שהוא כל כך יסודי, שזה הכרחי להתחיל דווקא ממנו: למען האמת, לא כל כך אכפת לנו.

בכל סוגייה חברתית, לכל הצעה לפתרון יש מחירים. בבואנו לבחון את הפתרונות השונים, המחירים שכרוכים בהם מקבלים משקלים שונים במערכת השיקולים שלנו. יש מחירים שמטרידים אותנו מאוד, ויש מחירים שהיחס שלנו כלפיהם הוא אדישות מוחלטת. מטבע הדברים, יש לנו נטייה לתמוך ברעיונות שהמחירים שלהם פחות מפריעים לנו.

היחס הרגשי שלנו למחירים משפיע בצורה חזקה על העמדות שלנו. הוא גורם לנו לנטייה לתמוך ברעיונות שפוגעים בקבוצות אחרות בחברה, משום שהפגיעה בהן מעוררת בנו פחות תגובה רגשית. כשפחות אכפת לנו מקבוצה מסוימת, קל לנו יותר לוותר – במודע או שלא במודע – על מה שחשוב לה. לכן, כדי שנוכל לגבש פתרונות טובים לדילמות שלנו כחברה, שבאמת ייקחו בחשבון את הצרכים של כל הקבוצות, אנחנו צריכים לעבוד ולפתח אכפתיות כלפי הצרכים של כל הקבוצות.

אכפתיות היא מושג מבלבל מעט. הרי ברור שהכוונה שלנו היא שיהיה טוב לכולם, ושמה שמניע אותנו לקדם מדיניות זו האמונה הכנה שהיא תועיל לכולם. אולם הפירוש של "אכפתיות" איננו תמיכה במדיניות שתועיל לכולם. אכפתיות היא רגש. אם אין בנו את הרגש הזה כלפי כל חלקי החברה, קרוב לוודאי שזה פוגע בשיקול הדעת שלנו בניתוח ההשפעות של מדיניות.

רק רגש עמוק ואמיתי של אכפתיות מאפשר לנו להסתכל בכנות על כל ההשלכות של פעולות, להקשיב בפתיחות לחוויות של הזולת, ולחשוב על פתרונות יצירתיים שיתנו, במידת האפשר, מענה לצרכים של לכולם. לכן, אם בכוונתנו לעסוק בסוגייה ציבורית כלשהי, חשוב שנתאמץ להרגיש את הרגש הזה כלפי כל הקבוצות שמושפעות ממנה.

אכפתיות אמיתית לא נובעת מתפיסה שכלתנית. לא די בכך שנרצה בטובתה של קבוצה, כדי שיהיה לנו באמת אכפת ממנה. אם ברצוננו לחוש אכפתיות, עלינו לקחת אחריות על הרגשות שלנו, ולעשות מאמץ אקטיבי בכדי לעורר בנו את רגש האכפתיות כלפי אותה קבוצה.

באופן טבעי, כדי שיהיה אכפת לנו ממשהו, דרושה לנו נגיעה אישית אליו. אז כדי לפתח אכפתיות כלפי קבוצה, נחצים לנו קשרים אישיים וקרובים עם אנשים מתוכה. אנחנו צריכים לאהוב אותם, כדי שכל בעיה שמטרידה אותם תיגע לנו בלב.לכן, לא מספיק להכיר ברמה שטחית אנשים מקבוצות שונות בחברה. חשוב לפתח איתם קשרים אישיים, קרובים ואמיתיים.

מחשבות? הערות? אני רוצה לשמוע! חגי - hagai@together.org.il