site stats

1. ההשפעה שלנו

יש לנו השפעה משמעותית על העולם. לבחירות שלנו יש השלכות, והן נוגעות לחיים של אנשים סביבנו, לפעמים גם במעגלים רחבים מאוד, ובדרכים שלא תמיד ברורות לנו.

זה נכון לגבי ההחלטות האישיות שלנו, כמו איפה לגור, או ממה להתפרנס. קל וחומר שזה המצב לגבי החלטות פוליטיות, כמו למי להצביע בבחירות, או איזה מטרות לנסות לקדם. זה כמובן נכון במיוחד למי שמנסה, באופן אקטיבי, לפעול ולהשפיע בהקשרים ציבוריים.

לכן, חשוב שנשתדל להגיע לעמדות הנכונות ביותר, המדויקות ביותר, בכל סוגיה. עלינו לשים לב לאופן שבו העמדות שלנו מתגבשות, ולוודא שיש לנו את התנאים שיאפשרו לנו להגיע למסקנות הנכונות: שהמידע שמגיע אלינו הוא שלם ואמין, שהלב שלנו פתוח להבין את כל ההשלכות שלו, ושיש בנו את הפתיחות ואת היושרה להסיק את המסקנות שנובעות ממנו – גם אם הן לא נוחות לנו, או סותרות את מה שחשבנו עד כה.

למרבה הצער, יש בחברה שלנו ציפייה הפוכה. מצופה מכולנו – ובעיקר ממי שבעמדת מנהיגות – לייצג סט עמדות מסויים, ולגלות "נאמנות" לאותו סט עמדות. לא זו בלבד ששינוי דעה נחשב לדבר שלילי, אלא אפילו מה שעשוי להוביל, חלילה, לשינוי בנקודת המבט שלנו, נתפס כדבר לא רצוי. בניית קשרים עם "היריבים", למשל, עשויה לעורר כלפינו יחס חשדני. מתן במה לאותם יריבים, בהרבה מקרים יעורר כלפינו ביקורת. אם נעז ללכת יותר רחוק, ולדבר בכנות על השיקולים (שתמיד קיימים) נגד המדיניות שאותה מצופה מאיתנו לייצג – סביר להניח שנחווה גם עוינות של ממש.

ברור שמה שרצוי הוא הדבר ההפוך: מאחר שיש לנו השפעה משמעותית על העולם, דרוש לנו חופש לחשוב. דרושים לנו התנאים שיאפשרו לנו לגבש עמדות באופן הכי מושכל והכי כן, כדי שנוכל להבטיח, ככל הניתן, שהפעולות שלנו יהיו כאלה שעושות טוב. חובתנו ליצור לעצמנו את התנאים האלה.

למעשה, החובה הזאת לא נוגעת רק לתהליכי גיבוש העמדות של עצמנו. היא נוגעת לתהליכי גיבוש הדעות של כל מי שבמצב דומה לשלנו. המטרה שלנו היא שלכל מי שבשכבה המעצבת של החברה יהיו תנאים שמאפשרים גיבוש עמדות על־בסיס תמונה מלאה, ומתוך יושרה ופתיחות. זה נכון למי שבמחנה שלנו, וזה נכון למי שבמחנות אחרים. עלינו לפעול, ככל הניתן, כדי ליצור את התנאים האלה עבור כלל החברה, ובמיוחד לכל השכבה המעצבת.

זו נקודת המוצא הפילוסופית והערכית של הגישה התהליכנית. בפרקים הבאים נסביר כיצד ניתן לתרגם את העיקרון המוסרי הזה לצעדים מעשיים יותר. בפרט, נסביר מדוע הנתק בין מגזרים הוא אחד המכשולים המרכזיים שעומדים בפנינו, ומדוע בניית קשרים חוצי־מגזרים וחוצי־מחנות היא מרכיב חיוני בהתנהלות תהליכנית.

מחשבות? הערות? אני רוצה לשמוע! חגי - hagai@together.org.il